Søk i artikler

Hvorfor er det lavere tyngdekraft på månen?

Har det noe med rotasjonen å gjøre?

Sir Isaac Newton var en mann som kunne gravitasjon, han skjønte at epler som datt fra trær, og planeter i bevegelse har en sammenheng. Han fant ut at alle partikler med masse, eller tyngde om du vil, utøver en kraft mot hverandre, denne kraften kaller vi gravitasjon eller tyngdekraft. Newtons tyngdelov sier at tyngdekraften som virker mellom to legemer, er proporsjonal med produktet av deres masse, og omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden mellom dem.

Dette fører til: Fg = µ (M m ) / r2 der µ er newtons gravitasjonskonstant på 6,67 * 10 -11 Nm2/kg2. Fg = tyngdekreftene mellom 2 objekter. M = massen til det ene objektet. m = massen til det andre objektet. r = avstanden mellom objektene.

Når vi setter inn tall for månen og fjerner "m" siden vi er interessert i den generelle tyngdekraften. M(månen) = 7,347673 × 1022 kg, r = radiusen til månen = 384 400 km

Altså Fg= 6,67 × 10-11 ( 7,347673 *1022 kg / (( 384 400 *103 )2) =1.622 m/s2 på månen.

På jorden er det 9,81 m/s2. Dette tallet forteller hvor fort en gjenstand akselerer i fritt fall. Det er altså månens lille masse som gjør at gravitasjonen er så liten.

Lik oss på Facebook