Søk i artikler

Spill

Geometriske figurer

Start
Start på nytt
Highscore
Statistikk
Finn:

Spill: Geometriske figurer

3 2 1
Tid:
Spørsmål:
feil:
Tetraeder Kjegle Rettvinklettrekant Pentagon Pentagram Likesidettrekant Oktagon Ellipse Heksagram Kvadrat Ellipsoide Sirkel Parallellogram Heksagon Trapes Rektangel Drage Rombe Sylinder Kube Pyramide Parallellepiped Likebenttrekant Kule Oktaeder
Gratulerer!
Din tid:
Antall feil:
Skriv inn navnet ditt for å komme på highscore-listen:
[x]

Highscore

  • Beste noensinne
  • Beste siste 30 dager
  • Beste siste døgn
# Navn Tid feil
# Navn Tid feil
# Navn Tid feil
1 Tor Olav Gauksås 0:25.781 0
2 Lars-Magnus Flatin 0:26.241 0
3 Tor Olav Gauksås 0:26.262 0
4 Tor Olav Gauksås 0:26.305 0
5 Lars-Magnus Flatin 0:26.563 0
6 Lars-Magnus Flatin 0:26.652 0
7 Lars-Magnus Flatin 0:26.723 0
8 Tor Olav Gauksås 0:26.805 0
9 Tor Olav Gauksås 0:26.849 0
10 Tor Olav Gauksås 0:26.849 0
[x]

Statistikk

  • Dette er folk dårligst på
  • Dette er folk best på
# Element Feilklikk snitt Tid snitt
1 Sirkel 0,070 2.61 sekunder
2 Kvadrat 0,119 3.09 sekunder
3 Rektangel 0,171 6.08 sekunder
4 Kule 0,197 2.92 sekunder
5 Pyramide 0,199 3.50 sekunder
6 Rettvinklet trekant 0,207 3.77 sekunder
7 Kube 0,240 3.58 sekunder
8 Likesidet trekant 0,272 4.39 sekunder
9 Kjegle 0,291 3.68 sekunder
10 Parallellogram 0,293 4.16 sekunder
# Element Feilklikk snitt Tid snitt
1 Tetraeder 1,238 6.05 sekunder
2 Oktaeder 1,091 18.08 sekunder
3 Pentagram 0,913 8.34 sekunder
4 Heksagram 0,708 5.28 sekunder
5 Rombe 0,705 5.44 sekunder
6 Pentagon 0,687 4.95 sekunder
7 Heksagon 0,599 5.03 sekunder
8 Parallellepiped 0,589 4.94 sekunder
9 Oktagon 0,545 4.79 sekunder
10 Drage 0,441 4.02 sekunder

Vi samler anonym statistikk på alle klikk som blir gjort i spillene på HvaForNo. Dermed kan vi vise gjennomsnittlig antall feilklikk man har før man treffer riktig element, samt hvor lang tid man faktisk bruker på å klikke på hvert element.

Informasjon

Se nøye på figurnavnene før du begynner. Visse figurer kan i virkeligheten ha to løsninger på spillbrettet, mens spillet kun godtar ett riktig svar. Et eksempel på dette er rektangel. Et rektangel er alle firkanter med fire hjørner av 90 grader. Et kvadrat er dermed, per definisjon, også et rektangel, mens i dette spillet vil du få feil ved å trykke på kvadratet. Et annet eksempel er likebeint trekant. I virkeligheten er den rettvinklede trekanten også likebeint, men spillet gir altså feil på dette. Et tredje eksempel er sirkel og ellipse.

Definisjoner på de geometriske figurene

Drage: En drage er innen geometri en type firkant med to par av tilstående like lange kanter, er symmetrisk og likner dermed en drage. Dette skiller seg fra et parallellogram, hvor parallelle kanter er like lange.

Ellipse: En ellipse er i matematikken en geometrisk figur som er en «flattrykt sirkel». Den består av punkter som har en fast samlet avstand fra to brennpunkter. Når brennpunktene møtes går ellipsen over til en sirkel. Den interne linjen som går gjennom begge brennpunktene kalles hovedaksen.

Ellipsoide: En ellipsoide er et tredimensjonalt legeme med tre ulike akser. Den kan sees på som den tredimensjonale utgaven av en ellipse.

Heksagon: I geometri er et heksagon et polygon med seks hjørner og seks kanter.

Heksagram: Heksagram (fra gresk hexa-, seks- og gram, tegning) er et stjerneformet polygon. Det er en sekskantet figur som er sammensatt av to symmetriske og likesidete trekanter, slik at det dannes et heksagon inne i stjernen. Figuren kan tegnes som to trekanter flettet inn i hverandre, en enhetlig, flatemessig figur uten slik fletting, eller i bare en sammenhengende strek eller linje.

Kjegle: En kjegle (ev konus) er en tredimensjonal geometrisk form som består av en grunnflate som samles i et punkt (apex) over flaten. Grunnflaten kan ha form som en sirkel eller ellipse. Den kan også være enten rett eller skjev. Teknisk sett kan en grunnflaten ha andre former enn en sirkel, for eksempel vil en kvadratisk base gi en pyramideform, men det er mest vanlig at basen er sirkulær.

Kube: Kube eller terning er et platonsk legeme eller objekt som består av seks kvadratiske flater med lengde, bredde og høyde, bestående av seks kvadratiske flater.

Kule: En kule er et perfekt symmetrisk objekt der alle punktene på objektets overflate har en fast avstand (radius) til ett bestemt punkt. Kulens overflate kalles sfære (fra gresk σφαίρα). En kule kan også betraktes som en ellipsoide hvor alle de tre aksene er like lange.

Kvadrat: Et kvadrat er en sammenhengende geometrisk figur som består av fire like lange linjestykker som er parvis parallelle og der vinkelen mellom linjestykker som ikke er parallelle er 90°.

Likebent trekant: En likebeint trekant er en trekant med to sider like lange og to vinkler er like store. Høyden deler den i to like rettvinklede trekanter.

Likesidet trekant: En likesidet trekant er en trekant med alle sidene like lange og alle vinklene er 60 grader. Denne er spesiell fordi den alltid har samme form; sidene og vinklene varierer aldri, slik som de kan gjøre i en likebeint eller rettvinklet trekant. Derfor blir den også kalt regulær trekant. Dette er også en type likebeint trekant.

Oktaeder: Et oktaeder er et polyeder med åtte sideflater, men vanligvis menes et regulært oktaeder: et platonsk legeme satt sammen av åtte trekantede sideflater. Disse overflatene er likesidete trekanter. I tillegg har den seks hjørner og tolv kanter.

Oktagon: Et oktogon er et polygon (en geometrisk figur i planet) med åtte hjørner og åtte kanter.

Parallellepiped: Et parallellepiped er en lukket tre-dimensjonal geometrisk figur bestående av seks flate sider, hvor to og to sider er parvis parallelle. Med andre ord er alle sideflatene i et parallellepiped parallellogrammer.

Parallellogram: Et parallellogram er en sammenhengende geometrisk figur som består av fire linjestykker (en firkant) med følgende egenskaper: Linjestykkene er parvis parallelle, linjestykkene er parvis like lange, motstående vinkler er parvis like store og diagonalene deler hverandre på midten.

Pentagon: En pentagon er en sammenhengende geometrisk figur som består av fem sider, dvs en geometrisk figur med 5 sider. I matematikken sier man en fem siders polygon eller mangekant.

Pentagram: Pentagram eller pentakel, på norsk også kalt marekors, maremerke, tussemerke, drudefot og annet, er et grafisk symbol formet som en femtakket stjerne tegnet i én, sammenhengende strek.

Pyramide: En pyramide er et legeme som består av en grunnflate med et gitt antall sider (n-sider, hvor n≥3). Ved hver av disse sidene er en trekantformet side. Det tredje hjørnet til disse trekantene møtes i et felles punkt. Sammen danner alle disse sidene et konisk objekt med en polygonal grunnflate.

Rektangel: Et rektangel er et spesialtilfelle av parallellogrammet hvor alle vinklene er 90°. Derav følger at: Begge de to parene av motstående linjestykker er parallelle, begge de to parene av motstående linjestykker er like lange og at diagonalene mellom motstående hjørner deler hverandre på midten.

Rettvinklet trekant: En rettvinklet trekant er en trekant hvor en av de tre vinklene er 90 grader, og blir matematisk beskrevet på følgende måte; Hypotenus2 = katet2 + katet2, også kjent som Pythagoras læresetning.

Rombe: En rombe er en sammenhengende geometrisk figur som består av fire like lange linjestykker. Hver av disse linjestykkene har en motstående side som er parallell med seg selv. En rombe med rette vinkler (4x90°) er et kvadrat. Alle romber er parallellogrammer, men et parallellogram er en rombe hvis, og bare hvis, de to diagonalene står vinkelrett på hverandre.

Sirkel: En sirkel er en geometrisk form, en lukket kurve, der alle punkter på kurven er like langt fra et fast punkt, sentrum. Avstanden fra et vilkårlig punkt på sirkelen til dens sentrum kalles radius. Avstanden fra et punkt på sirkelen til det motstående punktet på sirkelen, altså lengden til en linje trukket som en rett linje gjennom sentrum, kalles diameter.

Sylinder: Sylinder er et legeme som består av en sideflate som er rund eller avlang. Den kan være enten rett eller skjev.

Tetraeder: Et tetraeder er et polyeder begrenset av fire triangulære sideflater. Tre av sideflatene møtes i hvert hjørne.

Trapes: Et trapes er en firkant hvor to sider er parallelle.

Likebent_trekant Rettvinklet_trekant Kvadrat Parallellogram Trapes Sirkel Ellipse Rektangel Rombe Drage Pentagon Heksagon Oktagon Pentagram Likesidet_trekant Heksagram Kube Tetraeder Oktaeder Sylinder Kule Ellipsoide Kjegle Parallellepiped Pyramide